Staff Development and Extension

2015-162014-152013-142012-132011-122010-112009-10
Principal Dr. Sally Enos
Prof. Sally George
Dr. T. A. James
Dr. Pratima Pradhan
Dr. Latha Venkataraman
Dr. Geeta R. Thakur
Dr. Bhavna Dave
Mrs. Geeta S. Thakur
Mrs. Namrata Saxena
Mrs. Bindu S. Tambe
Ms. Alpana Sharma
Ms. Pradnya P. Jadhav
Ms. Bhagyashree Mhatre (Librarian)
Ms. Navneet Sandhu (Librarian)
Principal Dr. Sally Enos
Dr. T. A. James
Dr. Pratima Pradhan
Dr. Geeta R. Thakur
Mrs. Bhavna Dave
Mrs. Geeta S. Thakur
Mrs. Namrata Saxena
Mrs. Bindu Tambe
Ms. Alpana Sharma
Ms. Mayuri Jadhav
Ms. Prerana Panjari
Ms. Bhagyashree Mhatre
Principal Dr. Sally Enos
Mrs. Geeta R. Thakur
Mrs. Bhavna Dave
Mrs. Geeta S. Thakur
Mrs. Devanshi Praveen
Mrs. Bindu Tambe
Mrs. Chitra More
Ms. Bhagyashree Mhatre
Principal Dr. Sally Enos
Dr. Karuna Gupta
Dr. T. A. James
Dr. Pratima Pradhan
Ms. Geeta R. Thakur
Mrs. Bhavna Dave
Mrs. Geeta S. Thakur
Ms. Namarata Saxena
Ms. Devanshi Praveen
Ms. Tina Roy
Mr. Vikas Tupsundar
Mr. Bhagyashree Mhatre
Mr. Ronak Shaikh
Principal Dr. Sally Enos
Mrs. Harshani Patre
Mrs. Geeta R. Thakur
Mrs. Bhavna Dave
Mrs. Geeta S. Thakur
Mrs. Namrata Saxena
Mrs. Leena Elsa Oommen
Mrs. Tina Roy
Mrs. Devanshi Praveen
Ms. Bhagyashree Mhatre
Principal Dr. Sally Enos
Mr. Bijoy K. Thomas
Mrs. Geeta R. Thakur
Mrs. Harshani Patre
Mrs. Simran Kasu
Mrs. Bhavna Dave
Mrs. Anoja M. Suvarna
Ms. Bhagyashri J. Mhatre
Mrs. Geeta S. Thakur
Principal Dr. Sally Enos
Mrs. Kalpana Yelgaonkar
Mrs. Vandana Mishra
Mr. Bijoy K. Thomas
Mrs. Harshani Patre
Mrs. Geeta Thakur
Mrs. Bhavna Dave
Mrs. Simran Kasu